Politica de confidenţialitate

Dorim să asigurăm fiecare client cu privire la implementarea măsurilor privitoare la protecţia datelor cu caracter personal (Regulament European nr. 679/2016 ) de către societate şi de modul în care avem grijă de datele personale ale fiecaruia, securitatea tehnică administrativă şi fizică a acestora,respectiv asigurarea confidenţialităţii datelor obţinute de la fiecare persoană ,respectarea prevederilor legale ţinând cont de informarea fiecarei persoane cu privire la :

1.Date cu caracter personal - înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

2 Prelucrare - înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

3.Operator înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

4.Destinatar înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

5.Prelucrarea datelor cu caracter personal –se efectuează de către societate în scopul satisfacerii intereselor personale ale fiecarui client, cât şi în scopuri de marketing în baza interesului legitim de a veni în ajutorul clientului in scopul informarii referitor la produsele comercializate ,campaniile promoţionale organizate de societate , pentru transmiterea de buletine informative şi newsletter ,precum şi pentru a avea o opinie pertinentă şi concludentă cu privire la gradul de satisfacţie al clientului pentru produsele achiziţionate .Aceste date nu vor fi dezvaluite decât către terţe persoane implicate direct în procedura de rezolvare şi onorare a serviciilor solicitate,şi doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea confidentialităţii datelor cu caracter personal .

Durata de păstrare a datelor colectate de la clienţi este strict corelată şi determinată de perioada pentru care aceştia doresc satisfacerea intereselor personale şi colaborarea cu societatea ,urmând ca la finalizarea colaborarii datele personale sa fie şterse la solicitarea acestora.Aceste date se vor regăsi totuşi doar acolo unde există o prevedere legala distinctă în legislatia aplicabilă societaţii şi doar pentru scopul prevazut de lege ,într-o modalitate care asigură respectarea în totalitate a prevederilor legale .

Tipurile de date cu caracter personal care urmează să fie prelucrate

· Adresa de e-mail

· Nume şi prenume

· Telefon

· Adresa de facturare

· Adresa de livrare

Ȋn situaţia unui refuz de prelucrare a datelor personale necesar identificarii corespunzatoare a fiecarui client , societatea nu va putea oferi serviciile pentru care a fost solicitată, aflandu-se în imposibilitatea respectarii cerinţelor legale impuse de noile modificari legislative .

Cu referire asupra datelelor cu caracter personal furnizate către societate vă aducem la cunoştinţă faptul că aveţi urmatoarele drepturi :

-Dreptul de acces -reprezintă dreptul dumneavoastră de a obţine din partea societăţii o confirmare că aceasta prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi accesul la datele respective şi la modalitatea în care sunt prelucrate datele.

-Dreptul de rectificare –reprezintă dreptul dumneavoastră de a obţine o rectificare a datelor cu caracter personal furnizate societaţii în cazul în care acestea nu mai sunt actuale,sau inexacte .

-Dreptul la portabilitate-se referă la faptul că poţi primi datele cu caracter personal furnizate societaţii şi dreptul că acestea să poată fi furnizate unui alt operator în baza unei prevederi legale.

-Dreptul la opoziţie – vizează dreptul de a vă opune din motive legate de situaţia personală particulară în care vă aflaţi ,prelucrarii datelor cu caracter personal existând însă în acest caz riscul neonorării de către societate a solicitarii dumneavoastră .

-Dreptul la restricţionarea prelucrarii –poate fi exercitat atunci când contestaţi exactitatea datelor cu caracter personal pentru o perioadă care permite verificarea corectitudinii acestora ;atunci când este ilegală şi vă opuneţi prelucrarii acestora solicitând restricţionarea utilizarii lor ;atunci când societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii dar le solicitaţi în vederea exercitarii unui drept în instanţă

-Dreptul la ştergerea datelor /dreptul de a fi uitat –reprezintă dreptul la ştergerea datelor colectate fără întârzieri nejustificate atunci când : (*) nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate ,(*) retragerea consimţamântului şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare ;(*) datele personale au fost prelucrate în mod illegal ;(*)datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligatii legale .

Ȋncepând cu data de 25/05/2018 vă puteţi adresa ,pentru orice solicitare cu referire la drepturile dumneavoastră printr-o cerere scrisă ,semnată,datată şi transmisă la sediul societaţii situat în Municipiul Sebeş ,Str Dorin Pavel nr 78,-în atenţia DPO,TEL 0258/732116,e-mail dpo@ciserom.ro cerere care va fi analizată de responsabilul nostru pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ,urmând a se da curs solicitarii dumneavoastră conform prevederilor legale.

 

Stergere Date Personale

Exporta Date Personale